Ελληνικά

Πιστοποιημένοι Μεταφραστές

Χρησιμοποιήστε την υπηρεσία προκειμένου να:

  1. αναζητήσετε πιστοποιημένους μεταφραστές που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών του Υπουργείου Εξωτερικών
  2. καταχωρήσετε τα στοιχεία της μετάφρασης εφόσον είστε πιστοποιημένος μεταφραστής

Ξεκινήστε εδώ

Πριν ξεκινήσετε

Οι πιστοποιημένοι μεταφραστές μεταφράζουν επίσημα, από ξένη γλώσσα στην ελληνική και αντίστροφα, παρέχοντας τις υπηρεσίες τους ως ελεύθεροι επαγγελματίες-αυτοαπασχολούμενοι:

  1. δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα, είτε αυτά προσκομίζονται από ιδιώτες είτε από δημόσιες υπηρεσίες
  2. αλλοδαπά δημόσια έγγραφα, όπως αυτά ορίζονται από τη Σύμβαση της Χάγης, εφόσον φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης «APOSTILLE», στην περίπτωση που προέρχονται από Αρχή χώρας συμβεβλημένης στη Σύμβαση αυτή
  3. σε κάθε άλλη περίπτωση, εφόσον είτε φέρουν θεώρηση από την ελληνική Προξενική Αρχή στη χώρα προέλευσης του εγγράφου, είτε φέρουν θεώρηση από την προξενική Αρχή της χώρας αυτής στην Ελλάδα με επικύρωση από το αρμόδιο τμήμα του Κ.Ε.Π.Π.Α.Ε.. Για έγγραφα χωρών για τις οποίες η Ελλάδα έχει εκφράσει επιφυλάξεις για την προσχώρησή τους στη Σύμβαση της Χάγης και για όσο διάστημα δεν έχουν αρθεί οι επιφυλάξεις αυτές, η επικύρωση γίνεται μόνο από την οικεία ελληνική προξενική Αρχή

Η επίσημη μετάφραση των ιδιωτικών εγγράφων πραγματοποιείται όταν αυτά φέρουν επικύρωση ή θεώρηση. Οι πιστοποιημένοι μεταφραστές δύνανται να μεταφράζουν και ανεπικύρωτα ή αθεώρητα ή ανυπόγραφα ή μηχανογραφημένα ιδιωτικά έγγραφα, η μετάφραση των οποίων δεν αποτελεί επίσημη μετάφραση.

Μπορείτε επίσης να καταχωρήσετε τα στοιχεία της μετάφρασης εφόσον είστε πιστοποιημένος μεταφραστής