Θεσμικό πλαίσιο

Η παρούσα υπηρεσία «Πιστοποιημένοι μεταφραστές» υπόκειται στο παρακάτω θεσμικό πλαίσιο:

  1. Νόμος 4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις.» ΦΕΚ 31Α/28.02.2021- ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ - ΣΩΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ
  2. Υπουργική Απόφαση υπουργού Εξωτερικών «Κατάρτιση Μητρώου Πιστοποιημένων Μεταφραστών.» ΦΕΚ 3149Β/19.07.2021
  3. Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Εξωτερικών και Επικρατείας «Ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν στην «Εγκεκριμένη Ηλεκτρονική Υπογραφή», στη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος και στον «Μοναδικό Σειριακό Αριθμό» (barcode) για τους πιστοποιημένους μεταφραστές του «Μητρώου Πιστοποιημένων Μεταφραστών» του Υπουργείου Εξωτερικών.» ΦΕΚ 3482Β/30.07.2021
  4. Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός ελάχιστης νόμιμης αμοιβής πιστοποιημένων μεταφραστών» ΦΕΚ 3903Β/23.08.2021